Mei Fun or Chow Fun


Veg. Mei Fun or Chow Fun 8.95
Chicken Mei Fun or Chow Fun 9.95
Pork Mei Fun or Chow Fun 9.95
Beef Mei Fun or Chow Fun 10.50
Shrimp Mei Fun or Chow Fun 10.95